Skład Rady Słuchaczy na Rok 2017/2018

Danuta Nowakowska - Przewodnicząca

Grażyna Frygter - Skarbnik

oraz

Krystyna Kowalska

Jerzy Jóźwiak

Jerzy Ruszkowski 

         

Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku (U3W)
 działającego przy Malborskim Centrum Kultury i Edukacji (aktualizacja 10.X.2016)

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE

•  U3W jest sekcją i działa w strukturach Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji.

•  U3W jest powołany do aktywizacji w zakresie edukacji, kultury, rekreacji i turystyki osób w wieku 55+, bez względu na miejsce zamieszkania.

• Cele realizowane są poprzez udział słuchaczy w wykładach, zajęciach stałych, warsztatach, wyjazdach i spotkaniach studyjnych, oraz innych formach działalności w danym Roku Akademickim.

Słuchaczem U3W może zostać każda osoba, która ukończyła 55 lat, bez względu na poziom wykształcenia i niezależnie od statusu zawodowego (pracujący, niepracujący), wyrażająca chęć poszerzenia swojej wiedzy i podnoszenia umiejętności oraz aktywnego spędzania wolnego czasu. Dopuszcza się uczestniczenie w zajęciach U3W osób spoza Malborka.

• Każdy Rok Akademicki podzielony jest na dwa semestry: I- październik-styczeń; II-luty-maj.

ZAPISY I OPŁATY

Zapisy na listę słuchaczy dokonywane są w podanych każdorazowo do wiadomości publicznej okresach : we wrześniu ( I semestr ) i w styczniu (II semestr)

•  Nowy słuchacz U3W dokonuje w kasie  lub przelewem na konto MCKiE wpłaty jednorazowego wpisowego.

•  Uczestnicy zajęć są również zobowiązani do uiszczenia opłaty semestralnej – osobno za semestr zimowy i osobno za semestr letni. Możliwe jest uczestniczenie w zajęciach w jednym tylko semestrze roku akademickiego.

•  Za wybrane przez uczestnika zajęcia objęte odrębnym cennikiem opłat i podawanym do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie MCKiE, należy uiszczać opłaty w kasie MCKiE. Ze względu na kwestie organizacyjne, liczba miejsc dla uczestników różnych zajęć może się różnić i jest ograniczona. O możliwości uczestniczenia w wybranych zajęciach decyduje kolejność dokonywania wpłat.

• Wymienione wyżej opłaty,środki z dotacji MCKiE oraz pozyskane darowizny i dofinansowania - stanowią łącznie budżet U3W, z którego pokrywane są bieżące wydatki związane z działalnością U3W.

• Dopuszczalne jest organizowanie przez koordynatora i Radę Słuchaczy U3W w okresie przerw międzysemestralnych, wakacyjnych,  w weekendy, a także w toku roku akademickiego zajęć specjalnych (dodatkowych) dla słuchaczy U3W (np. wyjazdów do kina, teatru, wyjazdów krajoznawczych).

• Każdorazowo organizacja wymienionych powyżej zajęć dodatkowych, musi być konsultowana z Koordynatorem U3W i z Dyrektorem MCKiE, a pod jego nieobecność, ze wskazaną przez niego osobą. Informacja w tej sprawie, jej kosztorys i informacja o źródłach finansowania przedsięwzięcia po konsultacji pzedkładana jest do realizacji W innym przypadku  i bez akceptacji dyrektora MCKiE, podobne inicjatywy traktowane będą jako prywatne przedsięwzięcia słuchaczy U3W, które nie mogą powodować skutków finansowych dla MCKiE.

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI U3W

• Bieżącą działalnością kieruje Koordynator U3W, który- obok Dyrektora MCKiE- reprezentuje U3W na zewnątrz i składa dyrektorowi Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji pisemne sprawozdanie z rocznej działalności .

• Przedstawicielem słuchaczy jest  Rada Słuchaczy, powołana przez słuchaczy U3W i koordynatora spośród słuchaczy U3W na Spotkaniu Organizacyjnym słuchaczy poprzedzającym działalność roczną.

•  Rada Słuchaczy wspiera pracę koordynatora U3W.

PRZEPISY KOŃCOWE

•  Od Słuchaczy U3W wymaga się:

a – aktywnego uczestnictwa w zajęciach

b – punktualności i przygotowywania się do zajęć

c – pomagania innym słuchaczom

d – wcześniejszego informowania o dłuższej nieobecności na zajęciach.

  • Uczestnicy zajęć U3W są zobowiązani do przestrzegania przepisów bhp i ppoż obowiązujących w budynkach użyteczności publicznej.
  • Słuchacz U3W może być skreślony z listy słuchaczy na swój pisemny wniosek lub w przypadku rażącego naruszenia zasad kultury relacji międzyludzkich w stosunku do innych słuchaczy, pracowników MCKiE, instruktorów i innych osób współpracujących. W przypadku skreślenia słuchacza z listy zwrot opłat nie przysługuje.

Dodatkowe informacje pod nr tel MCKiE: 55 272 38 52.

 

Zapowiedzi

Uwaga!! Zmiana terminu zajęć z turystyki wyjazdowej

Od dnia 22 stycznia 2018 zajęcia z turystyki...

plan wycieczek 2018

plan wycieczek 2018

Plan wycieczek na 2018 rok

Zajęcia A.Osmołowski - informacja

6 lutego zajęcia PILATES z A.Osmołowdkim nie odbędą...

Zmiana zajęć j.angielskiego

W styczniu 2018zajęcia J.ANGIELSKIEGOnie będą się odbywaćZmiana instruktora.Zapraszamy...

UWAGA! Muzealia

- zajęcia MUZEALIA w dniach 23, 30 stycznia...

Chór

Chór   View the embedded image gallery online...

U3W zapisy na Rok Akademicki 2017/2018

U3W zapisy na Rok Akademicki 2017/2018

Uniwersytet 3 Wieku jest ofertą dla osób w...

Uwaga ważna informacja

Informujemy że zajęcia z; 1) j.hiszpańskiego 2) relaksacji...

Zabawa karnawałowa

Zapraszamy chętnych na zabawę karnawałową w dniu 16...

METOPERA ( Elbląg )

METOPERA ( Elbląg )

25 lutego : RUSAŁKA - Dworak 11 marca...

"Warsztat pamięci"

Przypominamy! czwartek 08.12.2016 godz. 9.00 - 10.00 -...