Skład Rady Słuchaczy na Rok Akademicki 2017/2018:

Danuta Nowakowska - Przewodnicząca

Grażyna Frygier - Skarbnik

oraz

Krystyna Kowalska

Jerzy Jóźwiak

Jerzy Ruszkowski 

         

Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku (U3W)
 działającego przy Malborskim Centrum Kultury i Edukacji (aktualizacja 20.02.2018)

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE

•  U3W jest sekcją i działa w strukturach Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji.

•  U3W jest powołany do aktywizacji w zakresie edukacji, kultury, rekreacji i turystyki osób w wieku 55+, bez względu na miejsce zamieszkania.

• Cele realizowane są poprzez udział słuchaczy w wykładach, zajęciach stałych, warsztatach, wyjazdach i spotkaniach studyjnych, oraz innych formach działalności w danym Roku Akademickim.

Słuchaczem U3W może zostać każda osoba, która ukończyła 55 lat, bez względu na poziom wykształcenia i niezależnie od statusu zawodowego (pracujący, niepracujący), wyrażająca chęć poszerzenia swojej wiedzy i podnoszenia umiejętności oraz aktywnego spędzania wolnego czasu. Dopuszcza się uczestniczenie w zajęciach U3W osób spoza Malborka.

• Każdy Rok Akademicki podzielony jest na dwa semestry: I- październik-styczeń; II-luty-maj.

ZAPISY I OPŁATY

Zapisy na listę słuchaczy dokonywane są w podanych każdorazowo do wiadomości publicznej okresach : we wrześniu ( I semestr ) i w styczniu (II semestr)

•  Nowy słuchacz U3W dokonuje w kasie  lub przelewem na konto MCKiE wpłaty jednorazowego wpisowego.

•  Uczestnicy zajęć są również zobowiązani do uiszczenia opłaty semestralnej – osobno za semestr zimowy i osobno za semestr letni. Możliwe jest uczestniczenie w zajęciach w jednym tylko semestrze roku akademickiego.

•  Za wybrane przez uczestnika zajęcia objęte odrębnym cennikiem opłat i podawanym do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie MCKiE, należy uiszczać opłaty w kasie MCKiE. Ze względu na kwestie organizacyjne, liczba miejsc dla uczestników różnych zajęć może się różnić i jest ograniczona. O możliwości uczestniczenia w wybranych zajęciach decyduje kolejność dokonywania wpłat.

• Wymienione wyżej opłaty,środki z dotacji MCKiE oraz pozyskane darowizny i dofinansowania - stanowią łącznie budżet U3W, z którego pokrywane są bieżące wydatki związane z działalnością U3W.

• Dopuszczalne jest organizowanie przez koordynatora i Radę Słuchaczy U3W w okresie przerw międzysemestralnych, wakacyjnych,  w weekendy, a także w toku roku akademickiego zajęć specjalnych (dodatkowych) dla słuchaczy U3W (np. wyjazdów do kina, teatru, wyjazdów krajoznawczych).

• Każdorazowo organizacja wymienionych powyżej zajęć dodatkowych, musi być konsultowana z Koordynatorem U3W i z Dyrektorem MCKiE, a pod jego nieobecność, ze wskazaną przez niego osobą. Informacja w tej sprawie, jej kosztorys i informacja o źródłach finansowania przedsięwzięcia po konsultacji pzedkładana jest do realizacji W innym przypadku  i bez akceptacji dyrektora MCKiE, podobne inicjatywy traktowane będą jako prywatne przedsięwzięcia słuchaczy U3W, które nie mogą powodować skutków finansowych dla MCKiE.

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI U3W

• Bieżącą działalnością kieruje Koordynator U3W, który- obok Dyrektora MCKiE- reprezentuje U3W na zewnątrz i składa dyrektorowi Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji pisemne sprawozdanie z rocznej działalności .

• Przedstawicielem słuchaczy jest  Rada Słuchaczy, powołana przez słuchaczy U3W i koordynatora spośród słuchaczy U3W na Spotkaniu Organizacyjnym słuchaczy poprzedzającym działalność roczną.

•  Rada Słuchaczy wspiera pracę koordynatora U3W.

PRZEPISY KOŃCOWE

•  Od Słuchaczy U3W wymaga się:

a – aktywnego uczestnictwa w zajęciach

b – punktualności i przygotowywania się do zajęć

c – pomagania innym słuchaczom

d – wcześniejszego informowania o dłuższej nieobecności na zajęciach.

  • Uczestnicy zajęć U3W są zobowiązani do przestrzegania przepisów bhp i ppoż obowiązujących w budynkach użyteczności publicznej.
  • Słuchacz U3W może być skreślony z listy słuchaczy na swój pisemny wniosek lub w przypadku rażącego naruszenia zasad kultury relacji międzyludzkich w stosunku do innych słuchaczy, pracowników MCKiE, instruktorów i innych osób współpracujących. W przypadku skreślenia słuchacza z listy zwrot opłat nie przysługuje.

Dodatkowe informacje pod nr tel MCKiE: 55 272 38 52.

 

Zapowiedzi

"SPA"... Filharmonia Kaszubska Wejherowo

"SPA"... Filharmonia Kaszubska Wejherowo

dn. 12.03 wyjazd g. 14.00 koszt 100 zł

"Cyganeria" Opera Bałtycka Gdańsk

"Cyganeria" Opera Bałtycka Gdańsk

dn. 16.03 wyjazd g. 17.30 koszt 40 zł/os.

"Mój ulubiony Młynarski" CSE Elbląg

"Mój ulubiony Młynarski" CSE Elbląg

dn. 18.03 wyjazd g. 17.00 koszt 40 zł/os.

Uwaga!!! Zmiana wykładu

Uwaga: wykład z dnia 21 lutego ,,Krolewska gra...

U3W Rok Akademicki 2017/2018

U3W Rok Akademicki 2017/2018

Uniwersytet 3 Wieku jest ofertą dla osób w...

Uwaga ważna informacja

Informujemy że zajęcia z; 1) j.hiszpańskiego 2) relaksacji...

Zabawa karnawałowa

Zapraszamy chętnych na zabawę karnawałową w dniu 16...

METOPERA ( Elbląg )

METOPERA ( Elbląg )

25 lutego : RUSAŁKA - Dworak 11 marca...

"Warsztat pamięci"

Przypominamy! czwartek 08.12.2016 godz. 9.00 - 10.00 -...

ZAPISY na II semestr oraz dla NOWYCH OSÓB

Od dnia 2 stycznia 2017r. do 31 stycznia...

LUNCH O PÓŁNOCY - komedia

LUNCH O PÓŁNOCY - komedia

Zapraszamy chętnych na spektakl komediowy LUNCH O PÓŁNOCY...